Статии от доц. д-р Румяна Панкова

Изкуство и трансперсонална психология

август 29, 2022

В публикацията се разглежда инструментариумът
на трансперсоналната психология и приложението
му в арттерапията чрез медиацията на изкуството.
Последователно е потърсена връзката от
филогенетичните предпоставки на
трансперсоналната парадигма към съвременните
теоретични интерпретации и практики. Основният
акцент е поставен на процеса на самооткритие и
самопознание в трите форми на съзнание според
концепта: предличностно, личностно, надличностно.