ИЗСЛЕДВАНИЯ,ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО - 2023, Брой 4

Литература и театър: етапи на взаимодействие и адаптация в театрална школа

 

 ​​ ​​ ​​​​ Изследването разглежда различни аспекти на измененията, които наблюдаваме днес в сферата на драматургията, както и променената сценична реалност: Етапи на взаимодействие. Театрална адаптация в новите културни сценични условия. Театралната школа като важна част от театралния дискурс. Ролята ù сред подрастващите.

 ​​ ​​ ​​​​ Театралната школа е важен елемент от театралната картина. Тя формира вкус и естетика, публика от ценители и съмишленици на театъра, а в резултат – ​​ потенциални бъдещи студенти. Ролята на школата в живота на подрастващите е от огромно значение, тъй като спомага за развитие на въображението, емоционалността, възможности за интерпретация, обогатява мисловния процес, подпомага формирането на богат речников арсенал, пластичност, рефлективност, адаптивност и истинно отношение не само на сцената, но ​​ и живота.

 ​​ ​​ ​​​​ Анализират се ефектите и възможностите между театралната драматургия и децата –интерпретация, трансформация, преработка на текст и краен продукт. ​​ Ролята на литературата и съвременните сценични похвати в търсенето и привличането на публика.

 ​​ ​​ ​​​​ Темата на доклада, рефлектира и засяга драматургичните тенденции в съвременния театър, е интересна с предизвикателството за възможни разширения на понятието ,,драматургия“  в съотвествие с настъпилите промени в театралното изкуство. ​​ Драматургията днес вече обхваща не само специално написаните текстове за театър, тоест – пиесите, но и драматургичните адаптации, родени в хода на създаване на самите представления – колажи, пърформанси, импровизации, танцови миниатюри и др.

 ​​ ​​ ​​​​ Културната ситуация, в която живеем, а и променящата се театрална практика ни предлагат мозайка от различни видове драматургии, както и всевъзможни начини за техните реализации на сцена. Съвременният театър все повече се адаптира – както към постоянно променящите се вкусове на публиката, така и към непрестанния порив и стремеж към откриване и достигане на нови измерения, висоти, методологии, системи, език и пространства. Театърът, при това – не днес не просто изговаря, изиграва или интерпретира пиесите за театър, но се превръща и в генератор на нови драматургични идеи и подходи. Театърът търси пролука, начин да оцелее, да се справи с настъпилите икономически, политически, финансови промени и промените публики. Не е необходимо да изброяваме всички тревожни фактори и събития, които се случват през последните години с изкуството, вследствие на които настъпва катаклизъм, унищожаващ ценностните ориентацииi. Достатъчно е да изкажем благодарност и да бъдем съпричастни към изкуството на театъра, което неуморно крачи и се бори с реалността, адаптирайки се към нерадостната заобикаляща ни картина. И към опитите на театъра за симбиоза между текста и технологиите ​​ в стремежа към изграждане на нов тип представления, към множеството идеи, които практиката ражда.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ l. Въведение

Театърът днес познава множество форми и си служи с различни средства и подходи, за да общува със съвременния зрител. Театралният спектакъл толкова е разширил своите рамки и граници, че ни предоставя възможността да наблюдаваме на сцената съчетание и взаимодействие на всички видове изкуства, представени по нов и различен начин, работещи в синхрон, чиято крайна цел е провокация, въвличане и участие на зрителя/публиката.

В съвременния динамичен свят театърът е провокиран все по-бързо да реагира на случващото се в обществото нe само с темите, които избира, но и с формата и езика, чрез които ги представя. Театралната сцена ,,приобщава“ изобретенията на съответната епоха като средства за развитие на собствения си език, сцена и спектакъл.

 

 • Изложение

Съвременният театър е в процес, достигнал крайна свобода по отношение на своите избори – тема, текст, изразност, начин на организация на творческия процес, начин на участие на публиката, на режисьор и актьори, пространства, технологии, реалност и т.н. В тоталната творческа свобода, насочена към новаторство и експеримент, се съдържа едно от големите предизвикателства пред съвременния театър. Резултатите са многообразие от сценични форми и изразности. Това наблюдение се отнася и до драматургията. В рамките на Международния театрален фестивал ,,Варненско лято, 2017 г. се проведе конференция, която обсъди съвременните драматургични тенденции. Като базисна основа за разсъждение в повечето доклади/анализи ​​ стои съзнанието на авторите им за променените и разширени граници на понятието драматургия.  ​​​​ 

Според Асен Терзиев ,,в съвременния театър понятието ,,драматургия“ отдавна е разширило своята територия. То е излязло от полето на драмата и се е прехвърлило върху театралното представление - както върху неговата структура, така и върху самото му театрално протичане тук и сега. Когато говорим за драматургия, вече нямаме предвид само пиесата или текста за театър, но и театралното събитие. Драматургията не се мисли единствено като техника за създаване на драматични истории, тя е стратегия за структуриране и оформяне на случвания, в които е възможно драматично преживяване“. [5,с.95]  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

,,Текстът за театър има толкова различни употреби в театралното представление, че е трудно да бъдат обхванати от едно понятие, каквото бе драматургията в смисъл на литературната основа на театралния спектакъл“. [2,с.135]  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Извън изброените стратегии Патрис Павис посочва още ,,дивайзинг театър, образователна драматургия, драматургия на актьора, визуална драматургия, драматургия на танца, драматургия на зрителя и т.н.“ [3, с.79 ]

Това многообразие, обобщено от Павис в понятието ,,нови драматургии“, естествено, предполага подобно и в постановъчните стратегии. И ако авторът на текста или режисьорът може да избере свободно драматургичната/постановъчната стратегия, чрез която да реализира идеята си, то съвременния театър се превръща в предизвикателство към изпълнителя. Но и към зрителя.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ 

Съвременната сцена изисква от актьора подготвеност и рефлективност. Съвременните културни условия не предполагат и не толерират битуването на актьора само в една трупа, само в един театър, само в една стилистика. Предизвикателствата стигат до ,,крайност“ от гледна точка на устойчивите представи за театралност, която включва живото присъствие на актьора и взаимното преживяване на артисти и зрители. Театралната действителност е запълнена от представления, в които актьорите са предизвикани да присъстват по начин, който е адекватен и за театралната, и за киноестетиката в един и същ момент.

Влиянието на киното върху театралната естетика е обект на редица изследвания. В своята книга ,,Филмовата прожекция в театралния спектакъл 1909-1969“ Светослав Кокалов анализира значението на киното за развитието на театралния спектакъл: ,,Обновяващата енергия, която киното инжектира в театъра, дава най-различни резултати.(…). Индиректно киното провокира, повлия, промени и тласна театъра към експерименти в различни посоки, понякога взаимно отричащи се“.[1, с.41] Прожекцията дава възможност постановката да се разгърне в един по-широк план, като предложи на зрителя и друг поглед към театралната сцена.

Изкуството на театъра стремглаво върви по пътя към превръщането си в тотално изразно средство. Много спектакли поставят живото актьорско присъствие в сценична обстановка, изградена с помощта на дигитални технологии. Не става дума за спектакли, в които се изобразява определена среда, а за тези, в които актьорът взаимодейства с нея. ,,Все по-реална става възможността зрителят да бъде потопен в действието чрез всички свои сетива едновременно. Към текста и сценографията, които възприемаме, се прибавя и възможността той да бъде ,,пренесен“ или ,,потопен“ в изцяло моделиран свят, който е предварително заснет, не само компютърно генериран. Зрителят, или по-скоро посетителят , навлиза в света на представлението чрез VR-очила за виртуална реалност)“.[4, с.90] ​​ Актьорското ,,присъствие“ е част от този сюрреалистичен филм. Зрителят губи връзката си със заобикалящия го действителен свят. Тези технологии формират нови полета на театралното преживяване. Зрителят е поканен да замени комфорта на театралните зала и стол, и да се пренесе в интерактивно приключение – в дома на персонажите, да „седне“ с тях на масата и т.н. Театърът се дигитализира все по-бързо и започва да използва развитието на технологиите, за да експериментира, изобретява и въвежда нова театралност, която изисква от зрителя активно участие.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Съвременният театър е отворен към съкровищницата на литературата, философията, изкуствата – поезията, прозата, драматургията, визуалните изкуства. Свободно черпи от документалното и фикционалното. Използва всички възможни актьорски техники, утвърдени чрез практиките на театралните системи на режисьорския театър, на танца, на акробатиката и др. Тази свобода е огромно богатство и предизвикателство към вплитане на заимстваното в собствен естетически свят и смислов контекст. Съвременния театър си е извоювал правото да разказва, пътувайки през времето и пространството. Театърът е все повече споделяне, лична изповед, спомени.

Спектакълът е все по-рядко е просто сценичен прочит на пиесата, на драмата. ​​ Изграден е върху текста, а текста е вече много широко понятие – той е и недраматичен текст. Отдавна вече не е само пиесата на един или друг автор. Драматургичния език и функциите на монолога, диалога и ремарката се трансформират в свободния изказ на текста. Темите, които се разиграват, се вглеждат в ежедневното, в различията, в съществуващото насилие. Задават нова перспектива, независимо дали черпят идеи от драматургични текстове или създават своя драматургична основа за представленията си.

Съвременният театър ги моделира и философски, насочвайки цялото си внимание към емоционалното и интелектуално участие на зрителя в общото театрално преживяване. Тези представления въздействат на сетивата, провокират емоционалния свят и мисленето.

Наблюдаваме процес на непрекъснато преосмисляне на традицията, оттласкване от нея и развитието ù. Театралната адаптация, която преразказва, пренаписва, преосмисля традиционния текст за театър, литературния, документалния и всеки друг текст, е популярна и присъства все по-често в сценичната практика, ​​ преобличайки сценичния живот на недраматургичните текстове – така неречените ,,нови драматургии“ на представлението, които не включват задължително текстова основа, в актуални и съвременни спектакли.

Режисьорската функция преминава през индивидуален творчески прочит на текст или тема и свръхинтерпретация – до колаборативна ​​ работа, театър на високите технологии, театър без актьори и т.н. Не на последно място забелязваме насочеността на някои артисти към заличаване на границата между изпълнители и публика. Артистичният подход, инсталация – в която зрителят е поставен в ролята на активен участник в случващото се. Интеракцията със зрителя, рушенето на четвъртата стена е провокативен начин, чрез който зрителя да бъде въвлечен.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

По пътя към изграждане на една нова театрална стилистика и перспектива, интересен експеримент се оказват театралните школи. Работейки като театрален педагог, ​​ 9 години, открих възможността за колаборативен процес, обединяващ класически текст, актьорска техника по ,,метода“ на Константин Станиславскиii и съвременни технологични средства. Оказва се, че трансформацията на драматургичният текст е задължителна при работа с деца. Оттук, разбира се, се променя и посланието на дадения спектакъл – неговото осъвременяване. Избирайки автори класици, съчетавайки ги с технологични новости – осветление, мултимедия, 3Д визуализации и т.н., разширяваш полето на въздействие, не само на аудиторията, но и върху самите сценични участници. Заглавията, поставени в школата са на емблематични автори – Уйлям Шекспир, „Ромео и Жулиета“, Гогол, „Ревизор“, Чехов „Предложение“, Мечка“, „Печелившия билет“, разкази, Лорка, „Домът на Бернарда Алба“, Иван Вазов, „Двубой“, Ст. Л. Костов, „Големанов“, Йордан Йовков,Боряна“, Елин Пелин ​​ „Компилация от текстове“.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Театралната школа е важен елемент от театралната картина. Тя спомага за поддържане на интереса към театралния живот и това изкуство. Създава добра театрална публика, вкус и естетика, ценители и съмишленици на театъра и потенциални студенти. Ролята на школата в живота на подрастващите е от огромно значение, тъй като спомага за развитие на въображението, емоционалността, интерпретацията, мисловен процес, богат речников арсенал, пластичност, рефлективност, адаптивност и истинно отношение и правдивост не само на сцената, но и живота.

 

lll. Заключение

Интердисциплинарността, въвеждането на все повече дигитални елементи, смесването на жанрове и области на различни изкуства ​​ ще продължи да бъде тенденция за изграждане на иновативни форми. Значението на колаборативния процес се асоциира със свободата на себеизразяването. Изборът на съвременни текстове, интерпретацията на класическите, не означава отказ от миналото, напротив, а осъвременяване и трансформиране на най-доброто от традициите. Театърът е проводник на комуникация и диалогизирането ни отвежда отвъд зоната ни на комфорт , но същото време ни предлага възможност за лична среща със себе си – без персонажи и без роли.

 

Бележки:

 

​​ Достатъчно е да отбележим само факти като: че България е с най-ниско потребление на културен продукт в ​​ ЕС и че въпреки това ​​ въпросът за качеството на радио- и телевизионната среда (третият елемент на ​​ възпитателната среда) у нас не е решен законодателно. Независимо, че европейското право ни задължава (Директива 2010/13 ЕС) всички институции и системи да осигурят ​​ ефективни ​​ мерки за подготовка на медийно грамотни граждани, с възможност „да преработват“ и „правилно да разчитат“ медийната информация, да вникват и съпоставят явни и скрити послания, „да се противопоставят на ежедневното манипулиране“ и на „вредното съдържание“ на радио- и телевизии и т.н; че половината от постъпващите в първи клас ученици у нас са с майчин език, различен от българския (изискващо допълнителни грижи – и не само от образователната система); че учениците от години прекарват пред екраните повече време, отколкото в училище, но последното нещо, което правят в интернет е – да четат; че в резултат на всичко това застрашително нараства процентът на 15 годишните функционално неграмотни българи и т.н.;

 

2 Константин Сергеевич Станиславски (1863-1936), руски и советски режисьор, актьор, педагог, теоретик и международно признат театрален реформатор – автор на получилата разпространение в цял свят система за обучение на актьори, основана на „преживяването на емоции“. Съосновател, заедно с Немирович-Данченко на знаменития Московски академичен художествен театър и Театралната студия на МХАТ (1898); първи носител на званието „народен артист“. (Произход –аристократичен, от рода на промишлениците и меценати - Третякови, Мамонтови, Алексееви (рождената му фамилия); образование – източни езици; в течение на 18 години е управител на фамилната златарска и кабелна фабрика, носител на Гран при от Световното изложение в Париж, (1900) ​​ 

 

​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Литература:

 • Кокалов, С. Филмовата прожекция в театралния спектакъл 1909-1969. – С., НХА, 2013 - с.41

 • Николова, Р. Предизвикателства пред съвременния актьор. – В: Как се променя театърът днес? През фокуса на Международния театрален фестивал "Варненско лято“. С, 2018 - с.135

 • Павис, П. Нова драматургия. – ​​ В: Homo Ludens, 2015/18 - с.79

 • Тагарева, А. Театърът в дигиталната епоха. – В: През фокуса на Международния театрален фестивал ,,Варненско лято“. С, 2018 - с.90

 • Терзиев, А. Драматургия на случването. – В: Драматургични тенденции през фокуса на Международния театрален фестивал ,,Варненско лято“. С.,2017 - с.95

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ •••

 ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Пролет Трифонова Петкова е родена през 1987 г. в гр. Видин. Завършва средното си образование (2006 г.) в СУ Цар Симеон Велики”, гр. Видин, в ​​ специализирана паралелка ,,Хуманитарни науки“. Бакалавърска степен придобива в Югозападен Университет ,,Неофит Рилски“- гр. Благоевград, Културология“ (2010 г.), магистърска степен Lifestyle ​​ журналистика“ (2013 г.) в Софийски университет Климент Охридски“ при проф. Любомир Стойков.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ От ​​ 2019 г. е докторант във Факултета по изкуствата, Катедра "Културология“ на ​​ Югозападен Университет Неофит Рилски" Благоевград. Тема на дисертационния труд: Театрален мениджмънт. Възможности за развитие на частния театър в България.“

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Опитът в сферата на културата, в частност сектор - сценични изкуства, придобива със създаването на първия частен театър в Югозападна България ,,Благоевградски младежки театър“ ЕООД (2010 г.) – от 2015 г. Драматичен театър ,,Проф. Енчо Халачев“, където освен основател, е и маркетинг организатор и ръководител на ​​ Театрална школа ,,Ер малък“. Режисьор на спектакли на Театралната школа:Ромео и Жулиета“ на Шекспир, Домът на Бернарда Алба“ на Лорка“, Ревизор“ на Гогол, ​​ „Не се гаси туй, що не гасне“- компилация от текстове на Иван Вазов, Елин Пелин, Никола Вапцаров; Играем Чехов“- компилация от негови разкази; Снежанка и джуджетата“; Аладин и вълшебната лампа“.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Участвала е и в редица спектакли от репертоара на Театъра, като – Печеливш билет" на Чехов; Министър за един ден“– по текстове на Ст. Л. Костов; „Предложение“ и Мечка“ на ​​ Чехов ​​ и в компилацията от негови разкази Лотарията на живота“; Двубой“ на Иван Вазов; Юнаци с умни калпаци“ на Никола Русев.

 ​​ ​​ ​​​​ През 2020 г. оглавява отдел ,,Култура“, а от 2021 г. е заместник-кмет по ,,Култура и хуманитарни дейности“ на Община Благоевград. ​​ Има богат опит в създаването на културни събития, творчески продукти и организирането на ​​ фестивали - Летни театрални вечери (камерни и моно заглавия – Летен театър Благоевград); Фестивал на уличните изкуства ,,Fair fest”; Blagoevgrad Jazz Fest; Театрално-танцов фестивал ,,Талантино“ (детски театрален фестивал); Земеделски форум ,,От фермата до твоята трапеза“ в гр. Гоце Делчев (2022 г.) ​​ и гр. Сандански (2023 г.).

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Публикации в издания/сборници от научни сборници и списания:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (1) Трифонова, Пролет. Влияние на театралното изкуство върху децата. Театрални школи. / Influence of Theatrical Art on Children: Theater Schools.

В: Международна онлайн конференция Center for Open Access in Science ▪ Belgrade - SERBIA, 2019, ISBN (Online) 978-86-81294-02-4 ▪ 2019, ORCID № 0000-0002-1816-8114.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 ​​​​ 

 ​​ ​​​​ (2) Трифонова, Пролет. Драматургията и промените в театъра. / DRAMATURGY AND CHANGES IN THE THEATER

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ В: KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL Vol. 32, Institute of Knowledge Management- Scientific Papers, Skopje 25 july 2019. ISSN: 1857-923X (Printed), ISSN: 2545-4439 (Online).

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

(3) Трифонова, Пролет. Литература и театър: етапи на взаимодействие и адаптация в театрална школа. //АртДиалог, ISSN 2367-8801, 2023, бр.4. [Eлектронен ресурс] – Начин на достъп (URL): https://artdialog-bg.comОписан на: 09.11.2023

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ▪▪▪

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Literature and theater: stages of interaction and adaptation in the theater school

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Prolet Trifonova Petkova

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ PhD student at South-West University "Neofit Rilski", Faculty of Arts, Department of ​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Cultural Studies

 

 ​​ ​​ ​​​​ The study examines various aspects of the changes we see today in the sphere of drama, as well as the changed stage reality. Stages of interaction. Theatrical adaptation in the new cultural scene. The Theater School as an important part of the theater discourse. Her role among teenagers. The theater school is an important element of the theatrical picture. It helps to maintain the theatrical life and interest in this art. Creates potential future students, good theater audience, taste and aesthetics, adherents to the theater. The role of the school in the life of adolescents is of paramount importance as it fosters the development of imagination, emotion, interpretation, thought process, rich vocabulary, plasticity, reflexivity, adaptability and true attitude and legal not only on stage but also on life. The effects and possibilities between theater drama and children are analyzed - interpretation, transformation, text processing and final product. The Role of Literature and Contemporary Scenarios in Searching and Attracting Audiences. The topic of the report, which reflects the dramatic tendencies in the modern theater, is interesting with the challenge of possible expansion of the term "dramaturgy" and the changes in the theatrical art. Dramaturgy today covers not only the written texts about theater, so-called plays, but also the adaptations of the stage, collages, performances, improvisations, dance miniatures, as well as the dramas born during the creation of the performances themselves. The cultural situation in which we live, and the theater practice itself, offer us a mosaic of various types of play, as well as various ways for their realization on stage. The theater requires constant adaptation both to the constantly changing tastes of the audience and to the constant impulse and striving to discover and reach new dimensions, heights, methodologies, systems, language and spaces. The theater today does not just speak, play or interpret theater plays, but it also becomes a generator of new dramatic ideas and approaches. The theater today seeks a gap, a way to survive, to cope with the economic, political, financial changes that have occurred. It is not necessary to list all the alarming factors and events that have taken place in recent years with the art, which has led to an upheaval that destroys the value orientations. It is enough to express gratitude and sympathy for the art of the theater, which tirelessly walks and fights with reality, adapting to the gloomy surrounding picture. The symbiosis between text and technology in the quest for building new types of performances. Ideas from practice.

 

 • Introduction

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ The theater today knows many forms and uses different means and approaches to communicate with the contemporary viewer. The theatrical spectacle has so broadened its borders and boundaries that it gives us the opportunity to observe the scene of the combination and interaction of all kinds of arts presented in a new and different way, working in sync, the ultimate goal of which is the provocation, involvement and participation of the viewer / audience . In today's dynamic world, the theater is provoked to react more quickly to what is happening in society, not only with the themes it chooses, but also with the form and the language through which it presents them. The theatrical scene "incorporates" the inventions of the respective era as a means of developing their own language, scene and spectacle.

 

 • Exposition

Contemporary theater is in the process of achieving extreme freedom in terms of its choices - subject, text, expression, way of organizing the creative process, way of participation of the audience, director and actors, spaces, technologies, reality, etc. In total creative freedom, directed at innovation and experiment, there is one of the great challenges facing modern theater. The results are a variety of stage forms and expressions. This observation concerns drama. Within the framework of the International Theater Festival "Varna Summer" - 2017. a conference was held that spoke about the contemporary dramatic tendencies. As the basis for reasoning in most reports, the author's awareness of the changed and widened boundaries of the notion of drama plays a role. According to Asen Terziev"in the modern theater, the term" drama "has long expanded its territory. It has come out of the field of drama and has moved on to the theatrical performance - both on its structure and on its theatrical flowing here and now. When we talk about drama, we no longer mean only the play or the lyrics, but also the theater event. Dramaturgy is not only thought of as a technique for creating dramatic stories, it is a strategy for structuring and shaping events in which a dramatic experience is possible. " [5, p.95] "The text about theater has so many different uses in the theatrical performance that it is difficult to be covered by a concept that was the dramaturgy in the sense of the literary basis of the theatrical spectacle." [2, p. 135]. Beyond its strategies Patrice Pavis lists more ,, divayzing theater, educational drama, drama actor, visual drama, dramaturgy of dance, drama viewer etc. " [3, s.79] This diversity, summed up by the term Pavis "new dramaturgies", of course, implies similarly in the planning strategies. And if the author of the text or the director can choose freely communication theory / staging strategy through which to realize his idea, the modern theater becomes a challenge to the contractor.

The contemporary scene requires the actor to be prepared and refiective. Contemporary cultural conditions do not imply and do not tolerate the beating of the actor; it is only a corpse, only in one theater, only in one style. Challenges go to "extreme" in terms of sustainable theories of theatricality, which includes the actor's live presence and the mutual experience of artists and viewers. The theater scene is filled with performances in which actors are challenged to be present in a way that is adequate for theater and cinema at the same time. The influence of cinema on the theatrical aesthetics is the subject of a number of studies. In his book "The Film Show in the Theater Performance 1909-1969" Svetoslav Kokalov analyzes the importance of cinema for the development of the spectacle: "The renewing energy that cinema injects into the theater produces a variety of results ... Indirect cinema provokes, influences, changes, and drives the theater into experiments in different directions, sometimes mutually denied." [1, p.41] The screening allows the play to unfold in a broader way, offering the viewer another look at the theater scene.

The art of the theater is steadily moving on the way to becoming a total means of expression. Many performances put a live acting presence in a stage created with the help of digital technologies. It's not about performances in which a certain environment is depicted, but about those in which the actor interacts with it. "It is becoming more and more real that the viewer can be immersed in the action through all of his senses at the same time. We can add to the text and scenography that we perceive it the ability to be "transferred" or "immersed" into a fully modeled world that is pre-captured, not just computer-generated. The viewer, or rather the visitor, enters the world of the show through VR glasses for virtual reality. "[4, p.90] Actor's" presence "is part of this surrealistic film. The viewer loses his connection with the real world around him. These technologies form new fields of theatrical experience. The viewer is invited to replace the comfort of the theater hall and chair and to be transferred to an interactive adventure - to the character's home, to sit with them on the table, and so on. The theater is digitizing faster and uses technology to experiment, invent and introduce a new theater that requires the viewer to be actively involved.

Modern theater is open to the treasury of literature, philosophy, arts-poetry, prose, drama, all visual arts. He freely draws from documentary and fictional. Uses all the possible acting techniques, established through the practices of theatrical systems of the directors' theater, dance, acrobatics and others. This freedom is a tremendous wealth and a challenge to entwine the borrowed into its own aesthetic world and meaningful context. Contemporary theater has won the right to tell, traveling through time and space. The theater is more and more sharing, personal confession, memories. The performance is more and more rare, it is just a stage reading of the play, the drama. It is built on the text, and the text is a very broad term, it is also non-dramatic text. Long ago it is not only the play of one or another author. The dramaturgical language and the functions of the monologue, the dialogue and the trailer are transformed into the free expression of the text. The themes that are being played out are seen in the everyday, in the differences, in the violence. They give a new perspective, whether they draw ideas from dramatic texts or create their dramatic basis for their performances.

Modern theater expands the frame to a more comprehensive vision of the world, updates texts and messages, provides them with modern and philosophical orientation, focusing their attention on the emotional and intellectual participation of the viewer in the general theatrical experience. These performances affect the senses, provoke the emotional world and thinking. We are seeing a process of constant rethinking and pulling away from it. The theatrical adaptation, which re-writes, rewrites, rethinks the traditional text for theater, literary text, documentary or any other text, is popular and is more and more present in stage practice, overwriting the stage life of non-dramaturgical texts or so-called new dramaturgies "Of the performance, which do not necessarily include a textual basis, in current and contemporary performances. The director's function goes through an individual creative reading of a text or theme and over-interpretations to collaborative work, a theater of high technology, a theater without actors, etc. Last but not least, we notice the focus of some artists on erasing the border between performers and audiences. The artistic approach, an installation in which the viewer is placed as an active participant in what is happening. Interaction with the viewer, ruining the fourth wall is a provocative way to engage the viewer.

On the way to building a new theatrical style and perspective, theatrical schools are an interesting experiment. Working as a theatrical pedagogue for 9 years, I discovered the possibility of a collaborative process, combining classical text, acting techniques by Konstantin Sergeevich Stanislavski (1863-1938) and modern technological means. It turns out that the transformation of the dramatic text is obligatory when working with children. From this, of course, the message of the given performance - its updating - changes. By selecting classics, combining them with technological innovation - lighting, multimedia, 3D visualizations, etc., you expand the field of influence not only to the audience but also to the participants themselves. The titles placed in the school are by emblematic authors: "Romeo and Juliet" -U. Shakespeare, "Revizor" - N.V. Gogol, "Motion" and "Bear"; "Winning ticket"; "We Play Chekhov - Stories" -A. Chekhov, "The House of Bernarda Alba" – F.G. Lorka, "Dvuboi" - Ivan Vazov, "Golemanov" - St. L. Kostov, "Boryana" - Yordan Yovkov, "Compilation of texts" - Elin Pelin.

The theater school is an important element of the theatrical picture. It helps to maintain the theatrical life and interest in this art. Creates potential future students, good theater audience, taste and aesthetics, adherents to the theater. The role of the school in the life of adolescents is of paramount importance as it fosters the development of imagination, emotion, interpretation, thought process, rich vocabulary, plasticity, reflexivity, adaptability and true attitude and legal not only on stage but also on life.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ lll. Conclusion

Interdisciplinarity, the introduction of more digital elements, the blending of arts and genres will continue to be a way of building innovative forms. The importance of the collaborative process is associated with the freedom of self-expression. The choice of modern texts, the interpretation of the classical ones, does not mean the abandonment of the past, on the contrary, but the modernization and transformation of this past. Theater is the conduit of communication. This dialogue takes us beyond our comfort zone and at the same time offers us the opportunity to meet with ourselves personally and without roles.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ References

 • Кокалов, С. Филмовата прожекция в театралния спектакъл 1909-1969. – С., НХА, 2013 - с.41

Kokalov, S. The film screening in the theater performance 1909-1969.S., NHА, 2013 - p.41

 • Николова, Р. Предизвикателства пред съвременния актьор. – В: Как се променя театърът днес? През фокуса на Международния театрален фестивал "Варненско лято“. С, 2018 - с.135

Nikolova, R. Challenges to the Modern Actor-Q: How do the theater change today? In the focus of the International Theater Festival "Varna Summer", 2018 - p.135

 • Павис, П. Нова драматургия. – ​​ В: Homo Ludens, 2015/18 - с.79

Pavis, P. New Dramaturgy .- Homo Ludens, 2015/18 - p.79

 • Тагарева, А. Театърът в дигиталната епоха. – В: През фокуса на Международния театрален фестивал ,,Варненско лято“. С, 2018 - с.90

Tagareva, A. The Theater in the Digital Age. In the focus of the International Theater Festival "Varna Summer", 2018 - p.90

 • Терзиев, А. Драматургия на случването. – В: Драматургични тенденции през фокуса на Международния театрален фестивал ,,Варненско лято“. С.,2017 - с.95

Terziev, A. Dramaturgy of the Story-C: Dramaturgical Trends in the Focus of the International Summer Festival "Varna Summer". C., 2017 - p.95

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Галерия

,,Домът на Бернарда Алба“ – Ф. Г. Лорка, Театрална школа  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Gallery

​​ "The House of Bernarda Alba" - F. G. Lorca, Theater School

​​ 

C:\Users\User\Desktop\докторантура нова\ЗАЩИТА ДИСЕРТАЦИЯ\снимки\36396807_1003084463200930_4422507784373796864_n.jpg​​ C:\Users\User\Desktop\докторантура нова\ЗАЩИТА ДИСЕРТАЦИЯ\снимки\34817708_983086221867421_9108491763449856_n.jpg ​​​​ 

 ​​ ​​​​ C:\Users\User\Desktop\докторантура нова\ЗАЩИТА ДИСЕРТАЦИЯ\снимки\34788269_983084701867573_8794785758717149184_n.jpg​​ 

 ​​ ​​​​ Автор на фотографиите: Иван Тодоров

 ​​ ​​ ​​​​ Author of the photographs: Ivan Todorov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Ромео и Жулиета“- Уилям Шекспир, Театрална школа

"Romeo and Juliet" - William Shakespeare, Theatrical School

 

,,Ревизор“ – Н.В. Гогол, Театрална школа

"Inspector" - N.V. Gogol, Theatrical School

C:\Users\User\Desktop\докторантура нова\ЗАЩИТА ДИСЕРТАЦИЯ\снимки\11103246_839883526080308_7584372136830723325_o.jpg

C:\Users\User\Desktop\докторантура нова\ЗАЩИТА ДИСЕРТАЦИЯ\снимки\11103246_839883526080308_7584372136830723325_o.jpg ​​​​