ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА - 2020, Брой 6

Проектът БИБЛИО /BIBLIO като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки Анета

 

 

C:\Users\aneta\Downloads\Biblio-logo-FINAL.png ​​​​ Проектът БИБЛИО /BIBLIO: ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ В ЕВРОПА, който се реализира в рамките на ​​ Еразъм + КА2/ Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики / Sector Skills Alliance за периода 2019-2022 г. определя за своя основна цел: ”Развива умения и компетентности в библиотечния сектор чрез въвеждане на концепцията за дигитална трансформация чрез устойчиво сътрудничество между представители на сектора и предоставящи професионално ​​ образование и обучение”.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ За изпълнението на тази цел проектът си поставя няколко важни специфични задачи като:

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ • да се идентифицират съществуващите и възникващите потребности от умения за библиотечния сектор, да се приравнят към EQF/ЕКР. (Европейската квалификационна рамка) и NQF/НКР (Националната квалификационна рамка), които показват ​​ резултатите в Панорамата на европейските умения;

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ • да се идентифицират създаващите се в цяла Европа профили на работа в библиотечния сектор през 21 век;

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ • да се подпомогне развитието на висококвалифицирана, квалифицирана и мобилна работна сила в сектора, като се преодолее несъответствието между формалното образование и пазара на труда

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ • да се разработи европейска учебна програма за ​​ професионално образование и обучение (ПОО) в платформата МООС, която може да бъде

адаптирана към националните нужди;

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ • да се разработи и проведе смесен курс на обучение – присъствено, онлайн и обучение в работна среда;

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ да се подкрепи признаването на новата квалификация за ПОО на равнище ЕС, като се ​​ насърчава осигуряването на качество на учебните програми за ПОО, използвайки

системата EQAVET (The European Quality Assurance in Vocational Education and Training)- eвропейското осигуряване на качество в професионалното образование и обучение;

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ • да се популяризира обучението в работна среда и обучението между поколенията в рамките на ПОО.

 ​​ ​​ ​​​​ На страницата на ФГББ е публикувана кратка информация за прое(цел, дейности, партньори).1

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Проектът отскоро има и собствена интернет страница.2 C:\Users\aneta\Desktop\Capture.JPG

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ България като партньор се представлява в проекта от две организации: фондация „Глобални библиотеки – България” (ФГББ) и Центъра за професионално обучение (ЦПО) на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). ФГББ извършва изследователската дейност, заложена в проекта, прави ​​ необходимите проучвания и участва в апробирането на дейностите, а ЦПО на УниБИТ е водещ в дейността по разработване на модулен учебен план за предоставящите ПОО.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ На този етап от развитието, ФГББ ​​ като партньор в изпълнението на Проекта, вече няколко месеца активно работи по анализа на нуждите на работещите в библиотечния сектор в нашата страна. Този анализ ​​ е многоаспектен, има няколко компонента и включва следните изследователски дейности – кабинетно проучване3; дълбочинни интервюта с работещи в библиотечния сектор и потребители на библиотечни услуги; онлайн анкета с работещи в библиотечния сектор; ​​ представяне на ​​ добри практики на ​​ предоставящи ПОО организации; създаване на минимум два ​​ профила на длъжности, адекватни на пазара на труда и на променящите се изисквания към работните места.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Анализът показва, че поставените в проекта цел и задачи са свързани с няколко възлови съвременни проблеми в нашата страна, респективно в библиотеките:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1.Проблемът „човешки капитал“ и цифровите технологии в България. Готовност на българските библиотечни специалисти ​​ да работят в цифрова среда, да повишават цифровите и меките ​​ си умения ​​ и да предлагат иновативни услуги за потребителите.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Проблемът ​​ за „човешки капитал“ и цифровите технологии в България е  ​​​​ много дискутиран ​​ у нас. Във всички дискусии фактите се базират на ​​ публикувания от ​​ Европейската комисия (ЕК)  годишния индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). 4