ЗЛОБОДНЕВНО,ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ - 2018, Брой 2

За абсурда – Съюзът на архитектите в България да функционира без легитимен Председател вече 4 години

 

   От публикуваното в брой 5-ти, 2017 г. на списание АртДиалог писмо на проф. д-р арх. Тодор Булев до Управителния и Контролния съвет на Съюза на архитектите в България (САБ) и приложената към него справка става ясно, че изборът на арх. Георги Бакалов за член на Управителния съвет и Председател  на Съюза е незаконен и противоуставен. Известно (поне на „Председателя“  Георги Бакалов) от постановеното от Софийския окръжен съд определение, което като законосъобразно и в съответствие с Устава на САБ (а и необжалвано) е влязло в сила през месец октомври 2014 г. 

   Предисторията: Преди 4 години Общото събрание, в нарушение и на закона, и на Устава на САБ, който ограничава възможността за избор на едно лице до 2 последователни мандата, взема решение да се допусне кандидатурата на арх. Георги Бакалов за избор на член на Управителния съвет.  

  Трудно е да се допусне, че членовете на САБ, оказали се мнозинство на Общото събрание в спора по този въпрос, не са си давали сметка, че изборът на арх. Георги Бакалов е незаконен, защото архитектите  работят в ежедневието си с немалък брой нормативни документи. И добре знаят, или би трябвало да знаят, че заради незаконния избор на Георги Бакалов поставят под въпрос и законността на целия Управителен съвет. Въпреки това през 2014 г. мнозинството от участващите в Общото събрание архитекти налага Георги Бакалов като член на Управителния съвет и Председател на Съюза на архитектите.  

    Така Съюзът фактически остава без Председател който да изпълнява и основната му функция – да представлява своите членове и защитава техните творческо-професионални интереси пред държавни, общински и международни институции, юридически и физически лица.  

    Случилото се на Общото събрание през 2014 г. звучи абсурдно в 125 годишната история на Съюза на архитектите в България. Въпреки това няма реакция от архитектите - членове на Съюза – в София или от която и да било структура в страната, участваща със свои делегати в проведеното Общо събрание. 

    Единственият реагирал, се оказва арх. Тодор Булев, който внася иск в съда – да се произнесе по заносъобразността на избора на арх. Георги Бакалов за член на Управителния съвет и Председател на Съюза на архитектите.  

    Но и тогава никой от членовете на САБ не предприема нищо конкретно за решаване на проблема. 

    Няма реакция и когато Софийският окръжен съд още на 29.09.2014 г., се произнася с определение (означаващо решение) съгласно което се спира вписването на промени в регистъра на САБ като незаконосъобразно и противоречащо на Устава на САБ до приключване на дело 3157/2014 г. с влязло в сила решение. Но тъй като това е единственият предмет на делото, това определение е предизвестие какво ще бъде окончателното решение на съда при приключване на делото. Тъй като това определение не е било обжалвано в определения срок, то е влязло в сила още през октомври 

2014 г. и на арх. Георги Бакалов още тогава е станало ясно, че той няма да бъде вписан в регистъра на Съюза като Председател за мандат 2014-2018 г. Тоест от месец октомври 2014 г. на арх. Георги Бакалов е известно, че е незаконно да продължава да бъде член на Управителния съвет и Председател на САБ. И след като той не е подал оставка от поста и не е поискал насрочване на извънредно изборно Общо събрание, последващите му действия са укорими не само от морална, но и от законова гледна точка.

    Вместо това Георги Бакалов продължава да управлява САБ, в това число - да подписва всички документи, договори които сключва САБ и да получава полагаемото се на законния Председател на САБ месечно плащане. И никой не реагира срещу това последващо закононарушение, което вече е персонално, а не на Общото събрание.   

    Нищо удивително няма в това, че след като сме гражданско общество без граждани,  срещу незаконния избор на Георги Бакалов е реагирал само един член на САБ  арх. Тодор Булев. 

    За да не губя времето на читателите (членовете на САБ добре знаят кой е той), ще се самоцитирам: Изложбите на Тодор Булев – архитект, урбанист, изследовател, архитектурен критик, преподавател, публицист, но и добър художник, винаги са били събитие в културния живот. Не само защото те демонстрират висок професионализъм в не една област, но и защото проф. д-р арх. Тодор Булев никога не се е „разсейвал“ по който и  да е главоболен въпрос, отнасящ се до архитектурната среда.  Може би затова, защото Тодор Булев не е „минувач“ в този живот, а винаги е реагирал на случващото се, или на това, което би могло да се случи със средата, която обитаваме. При това реакцията на Тодор Булев в повечето случаи, освен аргументирана е и доста бурна, независимо от негативите за него самия. Свидетели сме в годините, че когато не е успявал да ангажира колегите си за отпор на очевидно погрешни  или подкупни  градоустройствени или архитектурни решения, е реагирал солово – в това число, давайки лични пресконференции.  И помним, че на тях той не беше самотен – сред журналистите винаги присъстваха имена от почти всички области на културата – от публицистиката и музиката – до киното, при това – и критици, но и доказали се творци. Свидетели сме, че не една от проявите на нетърпимост към негативните тенденции в изграждането на София са били спасителни, когато е имал обществена подкрепа  и са водели до резултат дори в България… (от публикацията „Предизвикателството София: архитектура, урбанизъм и дизайн на столичния град в авторски текстове, проекти, ескизи, концепции“ – изложба на проф. д-р арх. Тодор Булев - бр.2 на АртДиалог от 2016 г.)

 

     Въпреки че Георги Бакалов е наясно за ситуацията, в която се е поставил сам, комедията, разигравана от него прераства във фарс - без да има решение на Управителния съвет, той от името на Съюза на архитектите в България, обжалва постановеното решение на Софийския окръжен съд, който потвърждава отказа на Софийския окръжен съд да впише като Председател Георги Бакалов. С това безсмислено обжалване, той спира изпълнението на решението на съда, обявил избора му за незаконен, но той знае, че това е единственият начин да остане на председателския пост до края на мандата си“. Срещу това следващо персонално закононарушение, извършено от арх. Георги Бакалов, не реагира дори никой от членовете на Управителния съвет. Георги Бакалов продължава в същия дух – на Софийския апелативен съд се налага на 13.02.2018 г. да отложи решаването на делото, за да удовлетвори искането на Георги Бакалов - да бъде установено дали Тодор Булев е член на САБ (?!) Съдебният състав отлага за 15.05.2018 г. вземането на решение, за да получи поисканата от Георги Бакалов финансово - счетоводна експертиза, която да докаже дали арх. Булев е с платен членски внос, а не отпаднал член на САБ през 2014 г. и понастоящем (експертизата плащат членовете на Съюза, с чиито приходи издържат и администрацията си, разбира се, а не лично Георги Бакалов). И отново нито един член на САБ не реагира. 

    В резултат на описаните по-горе действия „Председателят“ Георги Бакалов си осигурява в течение на цял мандат - 4 години незаконно да подписва решения, документи, договори, по които Съюзът е страна. А с отлагане провеждането на редовното отчетно-изборно Общо събрание на САБ, насрочено за април 2018 г. си осигурява възможността да продължава да го прави поне през цялата 2018 година.  

    Междувременно, от края декември 2017 до края на март 2018 г., докато Георги Бакалов работеше за собствените си интереси, в 44-то Народното събрание имаше нужда от участието му при приемането на поредните монополни поправки на Закона за авторско право и сродните му права, които са във вреда и на архитектите. Поправките бяха приети  и обнародвани на 29 март 2018 г., поради това, битката срещу монопола водеха само музикантите и част от ползвателите на произведения. 

   Сред незаинтересованите беше и САБ, чийто Председател - Георги Бакалов не видяхме на нито едно заседание, провеждани през първите 3 месеца на 2018 г. в 3-те комиси на Народното събрание, което преди този „Председател“ не се беше случвало. 

    С това освен удара по авторитета на САБ в съда се пренесоха и сред останалите гилдии в културата и в Комисията по култура и медии, Правната комисия и Комисията по европейски въпроси на на 44-тото Народното събрание на България. 

 

    ● Изброените по-горе действия на Георги Бакалов налагат Общото събрание на САБ (насроченото за края на април 2018, отложено от него и ненасрочено отново до момента) освен обичайните да вземе и следните решения: 

   • Георги Бакалов, на когото от  месец октомври 2014 г. е известно постановеното съдебно определение (че изборът му няма да бъде регистриран от съда като незаконосъобразен и противоуставен), влязло в сила през същия месец да възстанови на САБ заплатените от него съдебните разноски и адвокатски хонорари по всички съдебните дела, свързани с изложения казус и  да възстанови всички месечни суми, получени от на него на незаконно заемания пост (след Общото събрание на САБ от 2014 г.) 

     Да бъде извършен финансов одит на САБ за периода през който Георги Бакалов е Председател (законен или не), тъй като трескавата активност, с която той толкова години се бори да остане на поста Председател, буди основателни съмнения за законността и целесъобразността на управлението на  финансите на Съюза на архитектите в България 

    С което САБ може би ще избегне с казуса Георги Бакалов да се занимае и прокуратурата (следващо от изхода на съдебните дела), което няма как да не се разпростре и върху Управителния съвет – също незаконен поради незаконния избор на „Председателя“  Георги Бакалов и върху бездействалия през целия период Контролен съвет.  

 

           

 

 

 

598 общо 1 за днес