ПРОБЛЕМИ В КУЛТУРАТА - 2016, Брой 6

За библиотеките в България и тяхната модерна перспектива

Обръщение на Българската библиотечно-информационна асоциация към всички партии, регистрирани за участие в парламентарните избори за 44-то Народно събрание на Република България

   Библиотеките днес изпълняват важна роля за развитието на съвременното общество, в което водещи фактори са информацията, знанието и иновациите. Традиционната визия за библиотеките бързо се променя заедно с промените в потребностите на икономическото и социалното развитие и в резултат на широкото приложение на новите технологии.

   В документите и препоръките на ЕС в областта на културата, информацията и образованието библиотеките се разглеждат като:

   ● общодостъпни центрове за информация и знания, които предоставят услуги за всички социални

възрастови групи;  

   ● неотменна част от системата на училищното образование за насърчаване на четенето, формиране на навици за четене, създаване на умения за търсене и избор на информация и правилното ù оценяване и използване;

   ● база за развитието на научно-изследователската дейност не само чрез богати библиотечни колекции, но и чрез осигуряване на отдалечен достъп до световни научно-информационни ресурси;  

   ● инструмент за реализация на националните стратегии за учене през целия живот, особено в сферата на неформалното образование и третата възраст;  

   ● социално ориентирани институции с ключова роля в преодоляването на дигиталното неравенство чрез осигуряването на свободен и безплатен достъп до интернет и обучение в информационна грамотност;

   ● културни институти, отговорни за съхраняването, опазването и популяризирането на книжовното културно наследство;

   ● точки за достъп към услугите на електронното управление.

   

     Основни проблеми:

     Библиотеките не отговарят на нарасналите потребности на обществото поради липсата на национална политика за тяхното развитие след 1990 г. Това доведе до:

     1. Неадекватно отразяване на ролята и функциите на библиотеките в действащата нормативна база.

     2. Хронично недофинансиране обновяването на библиотечните фондове, на което се дължи отливът на читатели и ниската ефективност на използване на фондовете.

     3. Липса на съвременен софтуер и хардуер, необходим за дигитализация на културното наследство и изграждането на интегрирани библиотечни мрежи и системи. Това се отразява негативно на кооперираното използване на ресурси, оптимизацията на труда, ефективното библиотечно обслужване, отдалечения достъп до ресурсите и представянето на българската култура пред света.  

4. Изключително ниски заплати в сектора, което не позволява привличане на високо квалифицирани специалисти и прави библиотечната професия непривлекателна за младите хора.

5. Остарял и несъответстващ на изискванията на съвременния читател сграден фонд и материално-техническа база.

6. Изключване на библиотеките като бенефициенти в действащите оперативни програми и липса на необходими източници за съфинансиране при участие в международни проекти и програми.

       Предложения:

      1. Да бъде разработена и приета Национална стратегия за развитие на библиотеките.

      2. Да се осигури адекватно финансиране за обновяване на библиотечните фондове в съответствие с потребностите на гражданите.

      3. Библиотеките да бъдат включени като основни места за достъп до услугите на електронното управление.

      4.Да се осигури целево финансиране на дейностите по опазване, съхраняване и дигитализация на книжовното културно наследство.

      5. Да се разработи национална програма за технологичното обновление на библиотеките с цел развитие на иновативни библиотечни услуги и програми.

       6. Да бъде завишен единният разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности за библиотеките.  

     Като институции, посветени на широкия и свободен достъп до информация и знание, българските библиотеки ще бъдат още по-необходими в бъдеще, отколкото в миналото. Тяхното опазване и развитие днес е наша обща отговорност.

 

1490 общо 1 за днес