ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ - 2017, Брой 5

Писмо до членовете на Управителния и Контролния съвет на Съюза на архитектите в България

      

        Уважаеми колеги,

                                                                  

        На 2.04.т.г. по електронната поща Ви  бе изпратено предложение от арх. Георги Бакалов за отмяна провеждането на насроченото от Вас XXIX редовно отчетно–изборно събрание на САБ. Като основен мотив се посочва юридическа неяснота във Вашия статут на редовно избран и действащ Управителен съвет на Съюза на архитектите в България (САБ).

         Считам изложените мотиви за неубедителни и неоснователни, а намерението за отмяна на провеждането на XXIX Общото събрание и отлагането му за неопределено време – за противоуставно и противозаконно и водещо в крайна сметка до еднолично управление на Георги Бакалов за неопределено време. Напротив – провеждането на XXIX Общото събрание така, както е насрочено и обявено в „Държавен вестник“ от 16.01.т.г., ще разреши проблемите, породени от незаконния избор на Георги  Бакалов за Председател на Управителния съвет и ще върне организационния живот на САБ в установените от нашия Устав и Закона за юридическите лица с нестопанска цел  (ЗЮЛНЦ) правила и норми.

 Защо провеждането на XXIX Общо събрание на 28 и 29 април 2018 г. е законно и няма законова алтернатива?

Защото то е обявено от редовно избрания (с изключение на Председателя) УС, който ръководи САБ през последните четири години. Неговото право да ръководи САБ е обсъждано неведнъж от самите нас. Като действащ УС ние насрочихме и проведохме XXVI, XXVII и XXVIII общи събрания – и сега редовното отчетно-изборно общо събрание.

 Като действащ Управителен съвет ние няколкократно обсъждахме и препотвърждавахме решението си за провеждане на XXIX Общо събрание – през септември и декември 2017 г., както и на последното си заседание на 9.03.т.г., когато приехме и предложение за работни органи на събранието. Трябва да подчертая, че всички факти, които според писмото на Георги Бакалов водят до отказ от от провеждане на XXIX ОС съществуват и са известни и преди това последно заседание на 9 март тази година. На тяхната хронология и несъстоятелност ще се спра по-нататък.

 Като действащ УС ние организирахме през месец януари – февруари  тази година отчетно-изборни събрания на всички наши дружества. Делегатите на XXIX ОС са редовно избрани, техният избор е със съответните протоколи и няма основание да им се се откаже достъп и присъствие на 28 април т.г. в зала 2 на САБ, за да се проведе Общо събрание – това би означавало потъпкване волята на съюзните членове, които са приели датите 28 – 29 април за провеждане на ОС, приели са редовността на XXIX Общо събрание, приели са дневния му ред и т.н.

Като действащ Управителен съвет, като част от кампанията, ние приехме да се издигнат кандидатури за Председател на УС и да се организира публикуването на техните платформи. Тези платформи бяха разгледани от специална комисия и публикувани в нашия информационен бюлетин „Български архитект“.

 Като действащ Управителен съвет ние осигурихме публикуването в „ДВ“ от 16 януари 2018 г. съобщение за мястото, часа и дневния ред на XXIX Общо събрание. Както е известно, публикуването в „ДВ“ е норма, съдържаща се в ЗЮЛНЦ и, съответно, в нашия Устав. Публикуването на информацията трябва да стане най-късно до един месец преди насроченото събитие. В момента ние сме на 12 дни преди събитието и промяна или ново съобщение в „ДВ“ в този момент са юридически несъстоятелни.

 Освен всичко това с провеждането на редовното XXIX отчетно-изборно общо събрание и редовно проведен избор на ново ръководство и нов Председател на УС ще се създадат юридически предпоставки за прекратяване на дело 5299 / 17 в Софийски апелативен съд, с което Георги Бакалов обжалва решението по т.д. 3157 / 2014 на Софийски градски съд. С това решение (за което няма информация в разпратеното Ви писмо)  Софийският градски съд обявява избора на Бакалов за Председател от ХХV Общо събрание за незаконосъобразен и противоречащ на Устава на САБ.

До какво ще доведе вземането от нас на решение за отмяната на провеждането на XXIX редовно отчетно-изборно събрание на САБ и отлагането му – до окончателното решение по жалбата на Бакалов?

 На първо място това ще означава, че ние не се считаме за редовно избран Управителен съвет и поставяме под въпрос цялата си дейност за периода 2014 – 2018 г. Аз считам, че това не трябва да се случва!

На второ място, това ще бъде отлагане за неопределено време – защото след Апелативния съд делото може да се оспорва и във Върховния касационен съд, така че чакането може да продължи и повече от две години. Това на практика означава,че САБ няма да може да се пререгистрира като организация в предвидения Това ли цели Бакалов и това ли ще подкрепим?

На трето място, XXIX-то Общо събрание има и други важни точки в дневния си ред, в това число приемане на финансов отчет за 2017 г. и нов бюджет за 2018 г. Да се управлява САБ, без да е приет отчет и бюджет от Общото събрание, е сериозно нарушение не само на Устава на САБ, но и на закона, а перспективата това да продължи с години е напълно неприемлива.

На четвърто място – отмяната на редовно обявено и подготвено Общо събрание на САБ с посочените в писмото на Бакалов хипотетични аргументи – при това незаконосъобразно, в последния момент – силно ще демотивира съюзните членове от участие в организационния ни живот. Нека приемем, че не това е целта на отмяната на Общо събрание, но това ще е резултатът.

На пето място, тази незаконосъобразна отмяна, предлагана от Георги Бакалов, неизбежно ще рефлектира върху публичния имидж на САБ.

Всичко това ще има дълбоки и непредсказуеми последици за нашия Съюз. Следователно интересите на Съюза са да спазим нашия Устав и собствените си решения и да проведем XXIX  Общо събрание на САБ. Това е и наше уставно задължение като избрани от Общото събрание  членове на Управителен съвет. Има различни (вътрешни и външни) сили, които имат интерес да отслабят и даже да унищожат САБ в автентичния му вид. Замислената от Георги Бакалов  противоуставна и незаконна отмяна на провеждането на XXIX  Общо събрание обслужва именно тези нагласи, тези сили.   

Във връзка с поднесената в писмото на Бакалов непълна и неточна информация за съдебните дела отделно прилагам подробна справка. Освен това считам, че всичко случващо се сега като ефективен опит за подмяна на същността на САБ като демократична структура представлява интерес за всички български архитекти и за по-широки кръгове на обществеността, както и на организациите в които САБ е колективен член.

Затова моля Управителният съвет да вземе решение това писмо и съпътстващата го справка да бъдат качени в сайта на САБ и публикувани в информационния бюлетин „Български архитект”.

12.04.2018 г.     

 

Справка

за мотивите за завеждане и хода на съдебните дела, свързани с Решение на XXV ОС на САБ по т.6. от дневния ред „Избор на Председател на САБ“ и предложение за решение за прекратяването на дело 5299/2017 г. в Софийския апелативен съд

 

  • Възникване на проблема, довел до съдебни дела

На XXV ОС Георги Бакалов заявява желанието си да се кандидатира за втори пореден мандат за Председател на УС, но същевременно за него това е трети пореден мандат като член на УС. Това е оспорено от присъстващите делегати като противоречащо на Устава на САБ. Председателстващият заседанието, арх. Илко Николов, предлага спорът да се реши по съдебен ред, като Бакалов се допусне до избор, а несъгласните оспорват по съдебен ред. Изборът се провежда, но се появява друг спор – за необходимостта (или не) изборът да приключи едва, след като един от кандидатите набере 50% +1 гласа от гласувалите в залата. Впоследствие Софийския градски съд приема въз основа и на двата спорни момента, че изборът на Бакалов за Председател на УС е незаконосъобразен и противоречи на Устава на САБ.

 

  • Конституиране на дело 3157 / 2014 в Търговско отделение на СГС.

    Това е делото, заведено от мен, с което се оспорва решението по т.6 на XXV Общото събрание на САБ за избор на Георги Бакалов за Председател на Управителния съвет на САБ.  

 

  • Определение / решение на фирмено отделение на СГС от 29.09.2014 г.

     Фирмено отделение на Софийския градски съд по моя молба разглежда законовите основания за спиране на регистърно производство по заявление вх. № 2643 / 21.08.2014 г. по партидата на сдружение „Съюз на архитектите в България“. С това определение Фирмено отделение спира вписването на промени в регистъра (тоест - новоизбрания Управителен съвет) до приключване на дело 3157/2014 г. с влязло в сила решение.  

    Това определение не е обжалвано от Георги Бакалов (Съюза на архитектите в България), поради което то влиза в сила и е в сила и днес.

 

  • Решение на Софийския градски съд по дело 3157 / 14 г.

    На 11.07.2017 г. състав на Софийския градски съд взема решение, с което обявява изборът на Георги Бакалов за Председател на УС на САБ (от ОС – 2014 г.) за незаконосъобразен и противоречащ на Устава на САБ. Решението се обжалва от Г. Бакалов.

 

  • Конституиране на дело 5299 / 17 г. в Софийски апелативен съд.

    Това дело се образува поради обжалване от Г. Бакалов на решението на СГС по предходното дело (въззивна жалба от 31.07.2017 г.). Решението за обжалване е взето от Бакалов еднолично, без да е обсъдено и санкционирано от Управителния съвет. С обжалването се задържа влизането в сила на решение на СГС  3157/2014 г., а именно влизането в сила на това решение е условие за редовна регистрация на настоящия Управителен съвет. Така с обжалването от страна на Бакалов се блокира регистрацията на нов управителен съвет към момента и за неопределено време.

  • Състояние на дело 5299 / 17 г. в момента

    На 13.02.2018 г. състав на Софийски апелативен съд разглежда жалбата на САБ (Бакалов) и отговора на (Булев). Съдът отлага делото за 15.05.2018 г., за да получи исканата от САБ (Бакалов) финансово – счетоводна експертиза (която да бъде изготвена от назначено за целта вещо лице), с което да се докаже членството на Тодор Булев в САБ през 2014 г. и понастоящем.

 

  • Хипотеза за развитие на дело 5277 / 17 г.

    Решението, което би се взело на 15.05.т.г., също може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд. Делото може да продължи и повече от две години – когато задължителната пререгистрация на Съюза стане невъзможна поради изтичане на предвидения от закона  срок.

 

    Предвид на всичко изложено предлагам на УС на САБ да вземе следното решение:                                                 

    УС на САБ приема за окончателно решението на СГС по дело 3157/14 г. и задължава Георги Бакалов да оттегли подадената от името на САБ въззивна жалба, въз основа на която е образувано дело 5277/17г. в САС.    

12.04.2018                                                                                       проф. д-р арх. Тодор Булев

772 общо 1 за днес